Dapper Core

Minecraft

Dapper Core
Benchmarks: 26

Sodium 0.3 vs Potato 4

12 days ago

Distro: Pop!_OS 21.04
Kernel: 5.11.0-7620-generic
GPU Driver: 4.6.0 NVIDIA 465.31
GPU:
CPU: AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor
RAM: 16 GB


Dapper Core
Benchmarks: 26

Sodium 0.3 vs Potato 3 vs Potato 4 vs Potato 4 swap

12 days ago

Distro: Pop!_OS 21.04
Kernel: 5.11.0-7620-generic
GPU Driver: 4.6.0 NVIDIA 465.31
GPU:
CPU: AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor
RAM: 16 GB


Dapper Core
Benchmarks: 26

Sodium 0.3 vs Dumb 2

13 days ago

Distro: Pop!_OS 21.04
Kernel: 5.11.0-7620-generic
GPU Driver: 4.6.0 NVIDIA 465.31
GPU:
CPU: AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor
RAM: 16 GB


Dapper Core
Benchmarks: 26

Sodium 0.3 vs Onion 5 vs Dumb 1 vs Dumb 2

13 days ago

Distro: Pop!_OS 21.04
Kernel: 5.11.0-7620-generic
GPU Driver: 4.6.0 NVIDIA 465.31
GPU:
CPU: AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor
RAM: 16 GB


Dapper Core
Benchmarks: 26

Sodium 3.0 beta 2 with spark

25 days ago

Distro: Archcraft
Kernel: 5.12.14-arch1-1
GPU Driver:
GPU:
CPU: AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor
RAM: 16 GB


Dapper Core
Benchmarks: 26

Sodium Beta 2 vs Vanilla

26 days ago

Distro: Archcraft
Kernel: 5.12.9-arch1-1
GPU Driver: 4.6.0 NVIDIA 465.31
GPU:
CPU: AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor
RAM: 16 GB


Dapper Core
Benchmarks: 26

Sodium Beta 2 vs Beta 1

26 days ago

Distro: Archcraft
Kernel: 5.12.9-arch1-1
GPU Driver: 4.6.0 NVIDIA 465.31
GPU:
CPU: AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor
RAM: 16 GB


Dapper Core
Benchmarks: 26

Sodium Beta 1 vs Beta 2 vs Vanilla

26 days ago

Distro: Archcraft
Kernel: 5.12.9-arch1-1
GPU Driver: 4.6.0 NVIDIA 465.31
GPU:
CPU: AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor
RAM: 16 GB


Dapper Core
Benchmarks: 26

Sodium Recent Dev File vs Beta 3.0

29 days ago

Distro: Pop!_OS 21.04
Kernel: 5.11.0-7620-generic
GPU Driver:
GPU:
CPU: AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor
RAM: 16 GB


Dapper Core
Benchmarks: 26

Sodium Latest File

29 days ago

Distro: Pop!_OS 21.04
Kernel: 5.11.0-7620-generic
GPU Driver:
GPU:
CPU: AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor
RAM: 16 GB


Dapper Core
Benchmarks: 26

Sodium Dev vs Alpha 5

about 1 month ago

Distro: Pop!_OS 20.10
Kernel: 5.11.0-7614-generic
GPU Driver:
GPU:
CPU: AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor
RAM: 16 GB


Dapper Core
Benchmarks: 26

Sodium Dev Branch

about 1 month ago

Distro: Pop!_OS 20.10
Kernel: 5.11.0-7614-generic
GPU Driver:
GPU:
CPU: AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor
RAM: 16 GB


Dapper Core
Benchmarks: 26

Sodium Alpha 5 vs Vanilla

about 1 month ago

Distro: Pop!_OS 20.10
Kernel: 5.11.0-7614-generic
GPU Driver:
GPU:
CPU: AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor
RAM: 16 GB


Dapper Core
Benchmarks: 26

Sodium 1.17 alpha 1 vs alpha 4 vs alpha 5

about 1 month ago

Distro: Pop!_OS 20.10
Kernel: 5.11.0-7614-generic
GPU Driver:
GPU:
CPU: AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor
RAM: 16 GB


Dapper Core
Benchmarks: 26

Sodium 1.16.5 vs Vanilla

about 1 month ago

Distro: Pop!_OS 20.10
Kernel: 5.11.0-7614-generic
GPU Driver:
GPU:
CPU: AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor
RAM: 16 GB


Dapper Core
Benchmarks: 26

Sodium 1.17 Alpha 4 vs Vanilla

about 1 month ago

Distro: Pop!_OS 20.10
Kernel: 5.11.0-7614-generic
GPU Driver:
GPU:
CPU: AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor
RAM: 16 GB


Dapper Core
Benchmarks: 26

Sodium Alpha 4 Multidraw vs Oneshot

about 1 month ago

Distro: Pop!_OS 20.10
Kernel: 5.11.0-7614-generic
GPU Driver:
GPU:
CPU: AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor
RAM: 16 GB


Dapper Core
Benchmarks: 26

Alpha 3 rev 2 Multidraw on vs off

about 1 month ago

Distro: Pop!_OS 20.10
Kernel: 5.11.0-7614-generic
GPU Driver:
GPU:
CPU: AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor
RAM: 16 GB


Dapper Core
Benchmarks: 26

Sodium 1.17 multidraw on vs off

about 1 month ago

Distro: Pop!_OS 20.10
Kernel: 5.11.0-7614-generic
GPU Driver:
GPU:
CPU: AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor
RAM: 16 GB


Dapper Core
Benchmarks: 26

Sodium 1.17 Alpha Comparison

about 1 month ago

Distro: Pop!_OS 20.10
Kernel: 5.11.0-7614-generic
GPU Driver:
GPU:
CPU: AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor
RAM: 16 GB


Dapper Core
Benchmarks: 26

Sodium 1.17 alpha 2

about 1 month ago

Distro: Pop!_OS 20.10
Kernel: 5.11.0-7614-generic
GPU Driver:
GPU:
CPU: AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor
RAM: 16 GB


Dapper Core
Benchmarks: 26

Sodium 1.17 alpha 3

about 1 month ago

Distro: Pop!_OS 20.10
Kernel: 5.11.0-7614-generic
GPU Driver:
GPU:
CPU: AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor
RAM: 16 GB


Dapper Core
Benchmarks: 26

Sodium 1.17 alpha 1

about 1 month ago

Distro: Pop!_OS 20.10
Kernel: 5.11.0-7614-generic
GPU Driver:
GPU:
CPU: AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor
RAM: 16 GB


Dapper Core
Benchmarks: 26

sodium-fabric-mc1.16.5-0.2.0-ibofix2.jar

about 1 month ago

Distro: Pop!_OS 20.10
Kernel: 5.11.0-7614-generic
GPU Driver:
GPU:
CPU: AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor
RAM: 16 GB


Dapper Core
Benchmarks: 26

sodium-fabric-mc1.16.5-0.2.0rev.c517524-dirty.jar

about 1 month ago

Distro: Pop!_OS 20.10
Kernel: 5.11.0-7614-generic
GPU Driver:
GPU:
CPU: AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor
RAM: 16 GB


Dapper Core
Benchmarks: 26

sodium-fabric-mc1.16.5-0.2.0-rc6.jar

about 1 month ago

Distro: Pop!_OS 20.10
Kernel: 5.11.0-7614-generic
GPU Driver:
GPU:
CPU: AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor
RAM: 16 GB